همسر شما همانی میشود که دائما بطور مستقیم و غیرمستقیم در گوشش میخوانید


پس همیشه او را سلطان قلبم، باگذشت، خانواده دوست و فداکار بنامید...💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man