احترام به همسـر "
 
مرد بایستی به همسر خود، بخصوص در حضور دیگران احترام بگذارد. این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد،

زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد.
این امر باعث می شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس، شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت ها و سختی های احتمالی بیشتر میکند..

💑💞همسر من💞💑
@hamsare_man