#معیارهای_اصلی


زنی که سلامت روان داشته باشد، از حریم #عفاف خود در ارتباط با #نامحرم، مثل جانش مراقبت می‌کند.

اگر هم به امور شرعی معتقد نباشد، اما باید بداند که نباید این حریم را به هر قیمتی بفروشد.


زن، هرچقدر نگران زیبایی‌اش در مقابل نامحرم باشد، به همان میزان هم نقص شخصیتی دارد.


زن #سالم، بیشتر نگران #پوشش خود در برابر نامحرم است، نه #زیبایی خود!


[استاد عباسی‌ولدی]

#کانال_شاخه_نبات 

🌺 @shaakhehnabaat