تو ازدواج به دو جا خوب نگاه کنین:


اول، به گوشه قلبتون؛

دوم، به گوشه قلب طرف مقابلتون،


فقط زمانی که خودتون رو جزء محبوب‌های #قلب طرف دیدید و اون رو هم در جزء #محبوب‌های قلب خودتون، ازدواج کنید!


#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat