بوسیدن، نوازش کردن، در آغوش گرفتن

دو گونه است:

👈 جنسی

👈 عاطفی


▪️بوسه و... جنسی باید کاملا محرمانه و مخفیانه و به دور از چشم فرزندان اتفاق بیفتد. حتی اگر فرزند نوزاد است.


▪️اما بوسه و... عاطفی باید بصورت عادی و روزمره چندین و چند بار در بین اعضای خانواده جریان داشته باشد.


🔺دیدن روابط جنسی ولو در حد بوسه و هم آغوشی در کودک احساس عدم امنیت و اضطراب میکند ولی مشاهده و اجرای روابط عاطفی در بین اعضای خانواده "احساس امنیت و آرامش کودک" را افزایش میدهد.


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man