تفاوت افسردگی در زن و مرد


زنان به خود سرزنشی گرایش دارند

و مردان به سرزنش اطرافیانشان.


زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند

و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.


زنان حالت دلواپسی و ترس دارند

و مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.


زنان از هر درگیری فاصله می گیرند

و مردان درگیری و کشمکش درست 

می کنند.


زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.


اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند.


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man