نگذاریدکار به جایی برسدکه هیچ حرفی با همسرتان نداشته باشید؛صحبت نکردن از اولین جرقه های سردی درزندگی زناشویی‌ست.‌


حداقل درباره فرزندان،کار،آب و هوا و... باهم صحبت کنید ‌💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man