پیشگیری از خیانت


خیانت انواعی دارد، اینکه با همکار  خانمت طوری حرف می زنی، که اگر خانمت بود، اینگونه حرف نمی زدی، داری خیانت می کنی. 💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man