یه موقع میشه یه نفر رو می‌بینید و میگید:


 «وای... بدنم لرزید... 

قلبم لرزید... 

چه جذابیتی داره!!»


بله، شاید برای یه #لحظ نگاه کردن جذاب باشه،

اما برای یه #عمر زندگی کردن چطور؟؟


#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat