زوج‌های شاد با هم مشاجره می‌کنند،

 اما تفاوت بین زوج‌های شاد و ناشاد در این است که

زوجهای شاد مشاجره‌ای منصفانه دارند.

اما زوج های ناشاد فقط دنبال کسب پیروزی در مشاجره اند!


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man