سخنرانی زیبای استاد پناهیان در مورد آرامش سال 1387 نکته جالب سخنرانی پیش بینی سقوط دولت مصر که چند سال بعد دولت حسنی مبارک سقوط کرد. 

می دونستید مرض حسادت مربوط به آرامش نداشتنه کنترلش کنید چه آرامشی می دهبرای دریافت سخنرانی روی برای دریافت کلیک کنید

😎😎😎😎