سخنرانی در مورد آرامش و حسن ظن به خدا


جلسه هشت سخنرانی

دیدم جالبه گذاشتم برای دانلود

لینک دانلود 4.3mg

توضیحات سخنرانی در ادامه مطلب

جلسه 8: خوش بینی به خدا

  • یافتن آرامش عارفانه

  • معنای حسن ظن به خدا

  • بُخل مایۀ رفع آرامش

  • خوش بین بودن به بخشش خدا