«««آویزه گوشمان باشد....


هیچ کدام از آنهایی که همسرت را با آنها مقایسه 

 می کنی ، هنوز با تو زندگی نکرده اند تا نقاط 

 ضعفشان را هم ببینی ....!!!!

از دور همه در زندگیشان قهرمانند ...

 اما نه ...!!!!!!

 قهرمان واقعی کسی است که با 

خوشی و نا خوشی ، عاشقانه در کنارت 

زندگی می  کند ...... 

قهرمان واقعی همان است که کنارت مانده .

 قهرمان زندگیت را عاشقانه باور کن!!!


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man