#برای_یک_بانو 


➖زن ها نمی دانند که نیازهای شش گانه مرد چیست؟


🔘نیازهای شش گانه مرد واقعا همین شش مورد است: 

➊➭اعتماد 

➋➭باور داشتن 

➌➭قدردانی 

➍➭تحسین 

➎➭تأیید و

➏➭تشویق 


🔴اما گاهی زن ها به اشتباه، آن چه خود نیاز دارند را به همسرانشان عطا می کنند. 


#چجوری_یه_مرد_خوب_باشم 


➖مردها نمی دانند که: 

نیازهای شش گانه زن چیست؟

🔘نیازهای شش گانه زن واقعا همین شش مورد است: 


➊➭علاقه 

➋➭درک 

➌➭احترام 

➍➭عشق ورزی 

➎➭اعتبار 

➏➭اطمینان خاطر 


🔴اما گاهی مردها به اشتباه، آن چه خود نیاز دارند را به همسرانشان عطا می کنند.


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man