⭕️ #ازدواج_تحمیلی فقط مختص به گذشته نیست؛

امروز هم ما از این نوع ازدواج داریم.


💢اگر در گذشته تحمیل بصورت #بیرونی و مشخص بود، امروزه بصورت #درونی و نامشخص، تحمیل می‌شود؛

تحمیل #احساسات و عشق‌های بی‌پایه!


💔که #آسیب آن بیشتر از ازدواج تحمیلی در گذشته است. چون در گذشته حداقل خانواده‌ها از هم #شناخت داشتند، ولی در ازدواج‌های امروزی چنین شناختی درکار نیست!


#کانال_شاخه_نبات

⚫️ @shaakhehnabaat