گفتند سه جا دعا مستجاب است

بعد نماز واجب در زمان نگاه کردن به چهره والدین و موقع باران.

برای عاقبت بخیری و پاک شدن گناهان ما هم دعا بکنید.   

👑اگر کسی برای دیگری دعا بکند خدواند همان دعا را با درجات بسیار بالاتر در حق خودش اجابت می کند💎