نه از «خودت»،

«تعریف کن»، و نه «بدگوئی».

اگر، از «خودت»، «تعریف کنی»

قبول نمی کنند

و

اگر «بدگوئی کنی»

بیش، از آنچه «اظهار داشتی»

تو را بد «خواهند پنداشت»💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man