به نظر شما یک زن یا مرد زندگی چه ویژگی هایی می تونن داشته باشن

. .. می شه به کسی اعتماد کرد.   که به هیچ چیزی اعتقاد نداره.   


کسی که به چیزی اعتقاد نداره می تونه تکیه گاه باشه

و قابل اعتماد باشه